Skip to content Skip to footer
तिथिशुक्ल पक्षतिथिकृष्णपक्ष
       पूर्वार्द्ध                                  उतरार्द्ध         पूर्वार्द्ध                                  उतरार्द्ध  
1किन्स्तुघ्न                              बव16बालव                                कौलव
2बालव                                कौलव17तैत्तिल                                   गर
3तैत्तिल                                   गर18वणिज                                विष्टि
4वणिज                                विष्टि19बव                                    बालव
5बव                                    बालव20कौरव                                 तैत्तिल
6कौरव                                 तैत्तिल21गर                                      वणिज
7गर                                      वणिज22विष्टि                                   बव
8विष्टि                                   बव23बालव                                 कौलव
9बालव                                 कौलव24तैत्तिल                                 गर
10  तैत्तिल                                 गर25वणिज                                 विष्टि
11वणिज                                 विष्टि26बव                                     बालव
12बव                                     बालव27कौलव                                 तैत्तिल
13कौलव                                 तैत्तिल28गर                                       वणिज
14गर                                       वणिज29विष्टि                                    शकुनि
15  विष्टि                                    बव30चतुष्पाद                                नाग
en_USEN