Skip to content Skip to footer

ग्रह

मित्र ग्रह

सम ग्रह

शत्रु ग्रह

सूर्यचंद्रमा,  मंगल,  बृहस्पतिबुधशुक्र, शनि,  राहु, केतु
चंद्रमासूर्य,  बुधशनि,  शुक्र,  बृहस्पति,  मंगलराहु, केतु
मंगलसूर्य,  चंद्रमा,  बृहस्पति,  केतुशुक्र, शनिबुध, राहु
बुधसूर्य,  शुक्रमंगल,  बृहस्पति,  शनि,  राहु, केतुचंद्रमा
बृहस्पतिसूर्य, चंद्रमा,  मंगलशनि,  राहु, केतुबुध,  शुक्र
शुक्रबुध, शनि,  राहु, केतुबृहस्पति,  मंगलसूर्य, चंद्रमा
शनिबुध, शुक्र,  राहु,बृहस्पतिसूर्य, चंद्रमा, मंगल, केतु
राहुशुक्र, शनिबृहस्पति,  बुधसूर्य, मंगल, चंद्रमा, केतु
केतुमंगल, शुक्रबृहस्पति,  बुधशनि, राहु, सूर्य, चंद्रमा

en_USEN